top of page

BEHEER & TOEZICHT

De beheerder van de Altaica fondsen is Elite Fund Management. Bij Elite Fund Management staat uw belang voorop.  Elite Fund Management neemt als Beheerder van een professionele financiële instelling alle mogelijke maatregelen om risico’s van diensten en producten te beheren en eventueel daaruit voortvloeiende schade te beperken. Arent Thijssen is aangesteld als portfolio manager voor de Altaica fondsen en valt hiermee onder toezicht van Elite Fund Management. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en onderhoud van de strategie die vervolgens door Elite Fund Manager wordt beheerd.
Naast het verstrekken van duidelijke informatie over mogelijke risico’s van beleggingsproducten staat compliance bij Elite Fund Management hoog in het vaandel. Handelen in lijn met wet & regelgeving is een vanzelfsprekendheid. De registratiesƒ van Elite Fund Management bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onderstrepen dit.
Elite Fund Management is onderdeel van de Nederlandse financiële sector en is daarmee onderworpen aan wet en regelgeving alsmede toezichthoudende instellingen zoals deze zijn geaccepteerd door de overheid en de financiële sector. De AFM en het DNB zijn belangrijk als toezichthouder.

A woman looking at charts on the screen

AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN

De AFM houdt toezicht op alle marktpartijen die in Nederland actief zijn op het gebied van financiële producten onder wie ook op Elite Fund Management. Elite Fund Mangement is aanbieder van financiële diensten. Dat betekent dat voor de dienstverlening de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing is. De goede klachtenprocedure van Elite Fund Management garandeert dat eventuele klachten adequaat en spoedig worden afgehandeld.

KLACHTEN & KIFID

Elite Fund Management spant zich in om uw belangen zo goed en zorgvuldig mogelijk te behartigen. Mocht u ondanks deze zorgvuldigheid een klacht hebben over de dienstverlening, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.
De klachtenprocedure bestaat uit de volgende stappen:

Business handshake
 1. Allereerst wordt u verzocht om uw klacht zo spoedig mogelijk te melden aan uw contactpersoon bij Elite Fund Management. De betreffende medewerker zal daarop de vereiste actie ondernemen om in goede samenspraak met u tot een bevredigende oplossing te komen.

 2. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht door uw contactpersoon, dan kunt u uw klacht (onder vermelding van naam en telefoonnummer waaronder u bereikbaar bent) schriftelijk kenbaar maken aan de Compliance Officer door te mailen naar Maarten Nieuwenhuijsen (compliance@elitefundmanagement.com). U kunt uw klacht ook schriftelijk kenbaar maken door een brief, voorzien van postzegel, te sturen naar:
  Elite Fund Management
  T.a.v. de directie
  Beursplein 5
  1012 JW Amsterdam
  De klacht wordt door directie en Compliance Officer in behandeling genomen. U ontvangt binnen zes weken een schriftelijke reactie.

 3. Heeft u onze klachtenprocedure (stap 1 en stap 2) doorlopen en bent u niet tevreden met de uitkomst? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over financiële producten en diensten.


Op www.kifid.nl kunt u online uw klacht indienen. U kunt dit ook downloaden en per post versturen. Stuur uw klacht binnen één jaar nadat u de klacht bij ons heeft ingediend óf binnen drie maanden nadat u het definitieve antwoord van de directie heeft ontvangen. Doet u dit niet, dan is het mogelijk dat Kifid uw klacht niet in behandeling neemt. Het Kifid kijkt of u en Elite Fund Management uw klacht via bemiddeling kunnen oplossen. Zo niet, dan doet de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een uitspraak in uw klacht. Bent u het niet eens met deze uitspraak? Dan kunt u uw klacht in bepaalde gevallen voorleggen aan de Commissie van Beroep.

bottom of page